ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“)

Verze ze dne 25.05.2018

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost a zpracováváme je zcela v  souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a v souladu s těmito Zásadami. V těchto Zásadách bychom Vás chtěli proto informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

 KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE:

Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek bude zpracovávat společnost Digital People a.s., IČO: 28197071, se sídlem Rozkošného 1058/3, Smíchov, Praha 5, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12855 (dále jen „my“ nebo „Bibloo“), provozovatel internetového obchodu na webové stránce bibloo.cz, v  postavení správce. Bibloo v současné době nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro uplatňování Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat přímo prostřednictvím našich kontaktních údajů:

-       Poštovní adresa: BIBLOO, Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha

-       Telefonní číslo: +420 910 920 507

-       E-mail: info@bibloo.cz

 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME:

Bibloo může ukládat a jinak zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zejména při uzavření kupní smlouvy s námi prostřednictvím webové stránky bibloo.cz anebo přihlášením se k odběru našich newsletterů.

Jedná se tak zejména o následující osobní údaje:

-       jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, dodací adresa, číslo bankovního účtu anebo číslo platební karty, další Vámi dobrovolně poskytnuté údaje, které vyplníte v rámci registrace nebo vytvoření objednávky, a údaje týkající se prohlíženého nebo nakoupeného zboží

V souvislosti s Vaší činností na naší internetové stránce dále shromažďujeme a zpracováváme IP adresu a soubory cookies. Zpracování a využívání cookies se řídí samostatnými zásady, které můžete naleznout zde.

Všechny osobní údaje, které zpracováváme, pochází přímo od Vás.

ZA JAKÝMI ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE:

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za jedním nebo více z níže uvedených účelů:

-       Správa a zpracování Vašeho nákupu prostřednictvím e-shopu. Využíváme Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli doručit Vámi objednané zboží, informovat Vás o stavu Vaší objednávky, anebo vyřídit uplatněné právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy anebo Vaši reklamaci zboží.

-       Spravování a zpracování za účelem vytvoření osobního profilu v rámci naší webové stránky

-       Zasílání různých obchodních sdělení a newsletterů, abychom Vás informovali o nejnovějších slevách, posledních novinkách, novém zboží, promo akcích a jiných souvisejících informací

-       Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktních údajů anebo na základě kontaktování prostřednictvím telefonické zákaznické podpory

-       Zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových

-       Analýza Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám

-       Vymáhání pohledávek a uplatňování našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)

-       Vedení účetní evidence a plnění dalších našich zákonných povinností.

 CO NÁS OPRAVŇUJE KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ?

Bibloo je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

-       Plnění smlouvy. Nejčastějším právním základem pro shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je uzavření kupní smlouvy prostřednictvím eshopu. Za tímto účelem jste povinni nám poskytnout Vaše osobní údaje, neboť bez jejich poskytnutí nelze smlouvu platně uzavřít a provést nákup. Za smlouvu se v tomto případě považuje i zřízení Vašeho osobního profilu v rámci webové stránky bibloo.cz, kdy odsouhlasením podmínek dochází k uzavření smlouvy. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů, tak nelze vytvořit Váš osobní profil.

-       Splnění právních povinností. Zejména ve vztahu k  vystavování faktur a jejich spravování dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.

-       Souhlas. V  některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě Vámi předem svobodně uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zasíláním newsletterů a k souvisejícím marketingovým účelům. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán v  souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění.

-       Oprávněné zájmy Bibloo. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o přímý marketing nebo zajištění bezpečnosti našeho webu.

 KOMU MŮŽEME POSKYTOVAT OSOBNÍ ÚDAJE:

V rámci uvedeného oprávnění můžeme zároveň předávat/poskytovat Vaše osobní údaje těmto subjektům:

-       Přepravcům, kteří jsou zodpovědní za doručení Vámi objednaného zboží

-       Našim obchodním partnerům, zejména Heureka Shopping s.r.o. a Seznam.cz, a.s.

-       Společnosti provozující naší telefonní ústřednu pro účely zákaznické podpory

-       Poskytovatelům platebních brán (poskytovatelé platebních karet)

-       Našim daňovým a právním poradcům v souvislosti s uplatňováním našich práv

-       Partnerům zodpovědným za zpracování vratek

Za určitých zákonem stanovených podmínek jsme dále povinni poskytovat anebo předat Vaše osobní údaje např. orgánům činným v trestním řízení (zejména Policie ČR) a dalším orgánům veřejné správy.

 JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁ VÁME:

Společnost Bibloo zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 5 let), nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Po uplynutí této doby Bibloo uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv.

V případě zpracování osobních údajů zpracovává a uchovává Bibloo Vaše osobní údaje minimálně po dobu trvání uzavřené smlouvy a do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt a lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro pří padný výkon, určení nebo obhajobu našich nároků.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že Vaše osobní údaje jsou dále uchovávány v  případech, kdy to vyžaduje po nás právní předpis, a to pouze po dobu stanovenou těmito právními předpisy (zejména archivační lhůty pro účetní a daňové doklady).

 JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY:

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete a které zpracováváme, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Všechna zabezpečení jsou pravidelně kontrolována, zejména zda se v systému nevyskytují jakákoliv slabá místa a zda nebyl vystaven útoku. Zároveň používáme bezpečnostní opatření, aby, pokud možno, nedocházelo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Naše webové stránky a ostatní systémy zabezpečujeme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. Přístup do Vašeho osobního profilu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v osobním profilu se vždy odhlásili, a to zejména tehdy, používáte-li počítač společně s dalšími osobami. Bibloo nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci Bibloo přímo způsobila.

JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo odvolat souhlas. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo ho kdykoliv odvolat na stránce týkající se Vašich osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění, zejména v  souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na přístup. V souladu s čl. 15 Nařízení GDPR máte právo získat potvrzení, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávané Bibloo a získat přístup k těmto osobním údajům včetně informací o účelu zpracovávání, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích, plánované době uložení osobních údajů, existenci práva požadovat výmaz nebo opravu osobních údajů, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás, a o skutečnosti, že dohází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Právo na opravu a doplnění. Máte právo požádat Bibloo, aby opravil Vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné, anebo je doplnil, jsou-li neúplné. Opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů můžete provést i sami prostřednictvím Vašeho osobního profilu na našich stránkách, jste-li zaregistrováni.

Právo na výmaz / Právo být zapomenut. Máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, jsou-li proto dány zákonné předpoklady. Zejména v případech, kdy osobní údaje nejsou potřebné pro výše uvedené účely, nebo odvolali-li jste souhlas, nebo jste vznesli námitku proti zpracování, a zároveň my nejsme povinni nadále zpracovávat Vaše osobní údaje pro splnění právní povinnosti anebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování. Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů společností Bibloo, pokud a) budete popírat přesnost osobních údajů (a to po dobu ověření jejich přesnosti), b) bude zpracovávání protiprávní a požádáte o omezení použití osobních údajů, místo jejich výmazu, c) Vaše osobní údaje budete potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, byť Bibloo je již nebude potřebovat pro účely dalšího zpracová ní, nebo d) pokud vznesete námitku proti zpracování založeném na právním titulu pro účely našich oprávněných zájmů (zejména v souvislosti s přímým marketingem).

Právo na přenositelnost osobních údajů. Požádáte-li o to společnost Bibloo, předá Bibloo Vaše osobní údaje přímo jinému správci, anebo máte právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, které sleduje společnost Bibloo, zejména v souvislosti s přímým marketingem.

Automatizovaná individuální rozhodnutí. Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a společností Bibloo je povoleno právem použitelným pro Bibloo za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

Právo podat stížnost. Máte právo kdykoliv podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 KDY MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ A CO TO ZNAMENÁ:

Podle čl. 21 Nařízení GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud dochází ke zpracování na základě oprávnění pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Bibloo. V případě Bibloo tak můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud byste si nepřáli, abychom Vám nadále zasílali naše obchodní sdělení nebo jiný newsletter v souvislosti s přímým marketingem, můžete kdykoliv vznést proti tomuto námitku, a my již nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat za tímto účelem a další obchodní sdělení Vám nebudeme dále zasílat. Námitku můžete vznést jejím zasláním na emailovou adresu info@bibloo.cz anebo kliknutím na odkaz uvedený v rámci každého elektronického obchodního sdělení týkající se informace, že si nepřejete dále zasílat naše obchodní sdělení.

Nahoru